background

บริการของเรา

background

มาตรฐานการให้บริการ ศูนย์ดูแลผู้ป่วยพักฟื้น ดูแลผู้ป่วยติดเตียง  Nest Nursing Home

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ศูนย์ดูแลผู้ป่วยพักฟื้น ดูแลผู้ป่วยติดเตียง เน้นการดูแลสุขภาพระยะกลาง - ระยะยาว เช่น ผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองได้จำกัด กายภาพบำบัดฟื้นฟูผู้สูงอายุที่มีภาวะโรคแทรกซ้อน ผู้ป่วยกล้ามเนื้ออ่อนแรง อัมพฤต อัมพาต ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยหลังได้รับการผ่าตัดหรือผู้ป่วยอัลไซเมอร์ (Azheimer) ความจำเสื่อม เรามีกิจกรรม สันทนาการ การให้บริการดูแลรักษาผู้สูงอายุ ดูแลผู้ป่วยติดเตียง ที่ได้มาตรฐานที่ดีที่สุด ที่จะช่วยให้ผู้สูงอายุทุกท่านได้ฟื้นฟูสมรรถภาพทางด้านร่างกายและจิตใจที่ดีขึ้นและมีความสุขในการใช้ชีวิตประจำวัน โดยมีทีมสหวิชาชีพ ประกอบไปด้วย แพทย์ พยาบาล นักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด คอยดูแลให้คำปรึกษา

ผู้สูงอายุและผู้ป่วยแต่ละท่านต้องได้รับการดูแลที่ต่างกัน ดังนั้นการรักษาของดูแลผู้ป่วยพักฟื้น ดูแลผู้ป่วยติดเตียง Nest Nursing Home จะมุ่งเน้นการรักษาที่คำนึงถึงอาการและภาวะการเจ็บป่วยของผู้สูงอายุและผู้ป่วยเป็นรายบุคคล เพื่อให้ทุกท่านสามารถมั่นใจได้ว่าผู้สูงอายุคนสำคัญของท่านจะได้รับการรักษาอย่างมีประสิทธิและผลลัพท์ที่ดีที่สุด
 ขั้นตอนการดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยพักฟื้น

1.ประเมินผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยแรกรับ

(Assessment)


แพทย์ประเมินอาการของผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยเพื่อแพทย์จะทำการประเมินอาการแรกรับ เพื่อวางแผนการดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วย เช่น 


•โรคประจำตัว
•ยาประจำตัว
•ความสามารถในการช่วยเหลือตัวเอง
•การเคลื่อนไหวและการทรงตัว
•ความเสี่ยงในการหกล้ม
•โภชนาการ
•การขับถ่าย
•การทำความสะอาดร่างกาย
•การทำความสะอาดช่องปาก
•ความจำ อาการสมองเสื่อม
•ภาวะซึมเศร้า
•หัตถการทางการแพทย์

 


 

2.วางแผนการดูแลเฉพาะบุคคล

(Personalized care plan)


เมื่อแพทย์ประเมินอาการของผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยแล้ว จะทำการออกแบบโปรแกรมการดูแลให้เหมาะกับผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยแต่ละราย เช่น


•โปรแกรมกายภาพป้องกันข้อติดในผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยอัมพฤต อัมพาต (stroke)
•โปรแกรมฝึกเคลื่อนย้ายตัวเองขึ้นลงรถเข็น (Transfer)
•โปรแกรมฝึกเดิน ฝึกการทรงตัว (Gait & balance)
•โปรแกรมฝึกกลืนในผู้ป่วยที่มีปัญหาการกลืน
•โปรแกรมฝึกกล้ามเนื้อมือในผู้ป่วยอัมพฤต อัมพาต
•โปรแกรมกิจกรรมกลุ่มต่างๆเพื่อกระตุ้นความจำ และความสัมพันธ์กับบุคคลรอบข้างในผู้ป่วยอัลไซเมอร์

 

 

 

 


 

3. เราเป็นศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ศูนย์ดูแลผู้ป่วยติดเตียง 

(Multidisciplinary team)
 

ทีมของเราประกอบไปด้วย แพทย์ พยาบาล นักกายภาพ นักกิจกรรมบำบัด และ ผู้ช่วยการพยาบาล โดยทีมจะร่วมกับประเมิน และวางแผนให้การดูแลในแต่ละด้านที่เชี่ยวชาญ เพื่อการดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวม (Holistic care) มีการตรวจบันทึกสังเกตอาการอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาที่ผู้สูงอายุพักอาศัย

 

 

 

 

 

 

 

 


 

4.เฝ้าระวังอาการเจ็บป่วยตั้งแต่แรกเริ่ม

(Early detection)


ทีมของเราประกอบไปด้วย แพทย์ พยาบาล นักกายภาพ นักกิจกรรมบำบัด และ ผู้ช่วยการพยาบาล โดยทีมจะร่วมกับประเมิน และวางแผนให้การดูแลในแต่ละด้านที่เชี่ยวชาญ เพื่อการดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวม (Holistic care) ต่อเนื่องตลอดระยะเวลาที่ผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยที่พักอาศัยอยู่

 

 

 

 

 

 


 

5.ส่งต่อโรงพยาบาลเมื่ออาการเปลี่ยนแปลง

(Refer)


หากมีอาการเปลี่ยนแปลงจะมีการแจ้งญาติให้ทราบตั้งแต่ระยะเริ่มต้น เจ้าหน้าที่จะทำการประสานงานเพื่อนำส่งโรงพยาบาล เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการรักษาตั้งแต่ระยะเริ่มมีอาการ ลดความเสี่ยงในการเกิดภาวะแทรกซ้อนที่จะตามมา

 

 

 

 


 


 

background

โปรแกรมเฉพาะทางต่างๆ

หัตถการทางการแพทย์ที่ให้บริการ

ให้อาหารทางสายยาง (NG feed)

ดูดเสมหะ (suction)

ให้ออกซิเจน (Oxygen cannular)

เจาะคอ (tracheostomy)

ขับถ่ายทางหน้าท้อง (colostomy)

ใส่สายสวนปัสสาวะ (foley catheter)

ทำแผล (dressing wound)

กายภาพบำบัด Physical Therapy