background

คำถามที่พบบ่อย

Nest Nursing Home เนสท์ เนอร์สซิ่งโฮม ให้บริการเป็นศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ บ้านพักคนชรา ดูแลผู้ป่วยติดเตียง เน้นดูแลทั้งระยะสั้น เช่น หลังผ่าตัด พักฟื้นหลังจากออกจากโรงพยาบาล และระยะยาว เช่น ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยอัลไซเมอร์ ผู้ป่วยมะเร็ง ผู้ป่วยระยะสุดท้าย ตามมาตรฐานทางการแพทย์ครบวงจร ผ่านการตรวจสอบจากกระทรวงสาธารณสุข มีกระบวนการดูแลผู้สูงอายุอย่างเป็นระบบ

กระบวนการดูแลผู้สูงอายุของ Nest Nursing Home แบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอนดังนี้ 1.ประเมินอาการของผู้สูงอายุ (Assessment) 2.วางแผนการดูแลผู้สูงอายุ (Care plan) 3.ให้การดูแลแบบองค์รวม (Holistic care) 4.สังเกตอาการเมื่อผู้สูงอายุมีอาการผิดปกติ (Early detection) 5.ส่งต่อโรงพยาบาลเมื่อมีอาการผิดปกติ

ผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองได้จำกัด ผู้สูงอายุที่ต้องการกายภาพบำบัดฟื้นฟู ผู้สูงอายุที่มีภาวะโรคแทรกซ้อน ผู้ป่วยกล้ามเนื้ออ่อนแรง ผู้ป่วยเส้นเลือดในสมองตีบหรือแตก อัมพฤต อัมพาต ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยหลังได้รับการผ่าตัด ผู้ป่วยมะเร็ง ผู้ป่วยดูแลระยะสุดท้าย หรือ ผู้ป่วยอัลไซเมอร์ (Alzheimer’s disease) ความจำเสื่อม ที่ต้องการฟื้นฟูสมรรถภาพทางด้านร่างกาย และจิตใจ และดูแลโดยบุคลากรทางการแพทย์

Nest Nursing Home ดูแลผู้สูงอายุ และผู้ป่วยอย่างเป็นระบบตามมาตรฐานทางการแพทย์ โดยทีมสหวิชาชีพ (Multidisciplinary Team) โดยมีแพทย์คอยให้คำปรึกษาอาการผิดปกติ และคอยควบคุมคุณภาพของพนักงานในการดูแลผู้สูงอายุ และมีพยาบาล และหัวหน้าศูนย์คอยตรวจสอบการดูแลอาการของผู้สูงอายุในแต่ละวันเนื่องจากการดูแลผู้สูงอายุเป็นเรื่องละเอียดอ่อน ซึ่งอาการของผู้สูงอายุเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา การกายภาพบำบัดจะมีเจ้าหน้าที่พาผู้สูงอายุกายภาพและพาลงจากเตียงอย่างสม่ำเสมอเพื่อไม่ให้เกิดสภาวะติดเตียง กล้ามเนื้ออ่อนแรง ส่วนนักกายภาพ และนักกิจกรรมบำบัดจะประเมินความก้าวหน้าของการกายภาพ และจัดกิจกรรมให้ผู้สูงอายุเพื่อส่งเสริมความจำและทักษะต่างๆ ไม่ให้ถดถอย

หัตถการทางการแพทย์ที่ให้บริการเพิ่มเติมมีดังนี้ ให้อาหารทางสายยาง ให้อาหารทางหน้าท้อง ดูแลการขับถ่ายอุจจาระทางหน้าท้อง ดูแลสายสวนปัสสาวะ ดูดเสมหะ ให้ออกซิเจน ดูแลแผลเจาะคอ ทำแผล โปรแกรมกายภาพบำบัดเสริมพิเศษ

1.บัตรประชาชนของญาติที่เป็นผู้ดูแลหลักที่สามารถติดต่อได้ และบัตรประชาชนผู้สูงอายุ 2.เตรียมค่าบริการเดือนแรกและค่ามัดจำเพื่อชำระในวันแรกที่เข้าพัก

1. ของใช้ส่วนตัวของผู้สูงอายุ เช่น เสื้อผ้า อุปกรณ์อาบน้ำ แปรงสีฟัน ยาสีฟัน 2. อุปกรณ์ทางการแพทย์ส่วนตัวที่มีอยู่ เช่น วีลแชร์ (wheelchair) ไม้เท้า ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ หากมีอุปกรณ์ใดที่จำเป็นต้องใช้แต่ไม่ได้นำมา สามารถฝากให้ทางเราจัดซื้อให้ได้ 3.ยาประจำตัวเดิม 4.ประวัติการรักษาเดิมจากโรงพยาบาลกรณีผู้ป่วยที่เพิ่งออกจากโรงพยาบาลแล้วมาอยู่ที่ศูนย์ต่อ

ค่าบริการรวม 1.ค่าอาหาร 2.ค่าซักรีด 3.การดูแลกิจวัตรประจำวันพื้นฐานของผู้สูงอายุ 4.การดูแลทางการแพทย์พื้นฐาน เช่น การวัดสัญญาณชีพ การสังเกตอาการผิดปกติ การกายภาพพื้นฐาน การให้คำแนะนำเทคนิคในการดูแลผู้สูงอายุกับบุคลากรในศูนย์ และควบคุมมาตรฐานการดูแลจากแพทย์

ค่าบริการเสริม ซึ่งการคิดค่าบริการเสริมจะมีการแจ้งญาติก่อนหากญาติหรือผู้สูงอายุต้องการบริการเสริม 1.ค่าปรึกษาแพทย์รายบุคคล 2.ค่าแพทย์ตรวจเยี่ยมผู้สูงอายุและผู้ป่วยรายบุคคล 3.ค่าโปรแกรมกายภาพบำบัดเสริมพิเศษ 4.ค่าของใช้ส่วนตัวของผู้สูงอายุที่ฝากทางเราจัดซื้อ 5.ค่าอุปกรณ์การแพทย์ที่ฝากทางเราจัดซื้อ 6.ค่ายาและอาหารเสริม 7.ค่าอาหารที่ผู้สูงอายุฝากซื้อจากร้านค้าเพิ่มเติม 8.ค่าเดินทางพาผู้ป่วยไปโรงพยาบาล ค่ารถพยาบาลฉุกเฉิน 9.อุปกรณ์ทำความสะอาดร่างกายผู้สูงอายุ เช่น ผ้าอ้อมผู้สูงอายุ แผ่นรองซับ สำลีทำความสะอาด ถุงมือทางการแพทย์ ค่าอุปกรณ์เหล่านี้ทางศูนย์คิดเป็นค่าบริการเพิ่มเติมเนื่องจากผู้สูงอายุแต่ละท่านใช้ปริมาณแตกต่างกัน ผู้สูงอายุท่านใดที่ใช้ปริมาณน้อยจะได้ไม่ต้องเสียค่าบริการเพิ่มขึ้นแบบเหมารวม

ค่าบริการจะต้องชำระในวันแรกก่อนเข้าพัก โดยหากเป็นรายเดือนทางศูนย์จะเรียกเก็บทีละเดือน ส่วนรายวันให้ชำระทั้งหมดในวันแรกตามจำนวนวันที่คาดว่าจะพักอาศัย รวมกับค่ามัดจำเพื่อนำไว้ใช้จัดซื้อของใช้ส่วนตัวให้กับผู้สูงอายุ หากญาติและผู้สูงอายุทำตามระเบียบการเข้าพักเมื่อสิ้นสุดบริการแล้วทางศูนย์จะคืนเงินมัดจำที่เหลือให้

1.หากญาติหรือผู้สูงอายุต้องการย้ายออกจากศูนย์ ให้แจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วัน ในกรณีที่ผู้ใช้บริการไม่ได้ทำผิดระเบียบข้อบังคับใดๆ ทางศูนย์จะคืนเงินประกันให้ 2.เมื่อผู้สูงอายุต้องไปรักษาแบบผู้ป่วยในที่โรงพยาบาล หากญาติผู้สูงอายุต้องการรักษาสิทธิห้องพักของศูนย์ ทางศูนย์จะขอคิดค่าบริการต่อเนื่องตามปกติ 3.กรณีพักอาศัยแบบรายเดือน หากผู้สูงอายุเจ็บป่วยและจำเป็นต้องไปรักษาแบบผู้ป่วยในที่โรงพยาบาลก่อนจะหมดสัญญา ทางศูนย์จะคืนเงินค่าบริการให้ โดยเฉลี่ยจากจำนวนวันที่ได้พักอาศัยไปแล้ว 4.ในกรณีพักอาศัยแบบรายเดือน หากผู้ใช้บริการออกจากศูนย์ก่อนหมดสัญญารายเดือน ทางศูนย์จะคิดค่าบริการในอัตราค่าบริการรายวันตามจำนวนวันที่ได้ให้บริการและคืนเงินส่วนที่เหลือ

1.ไม่แนะนำให้ญาติให้เงินติดตัวกับผู้สูงอายุเนื่องจากหากมีการสูญหายทางศูนย์จะไม่สามารถรับผิดชอบได้ 2.กรณีผู้ผู้สูงอายุมีการฝากสั่งซื้ออาหารหรือของใช้ส่วนตัวทางศูนย์จะสำรองจ่ายให้ก่อน เเละจะเรียกเก็บพร้อมกับค่าบริการรายเดือนถัดไป โดยคิดราคาตามจริงรวมกับค่าบริการจัดซื้อ