background

ร่วมธุรกิจ

สำหรับนักลงทุนที่สนใจในธุรกิจแฟรนไชส์ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุครบวงจร

โอกาสทางธุรกิจในอนาคต

ธุรกิจศูนย์ดูแลผู้สูงอายุกำลังเติบโตอย่างต่อเนื่องตามสังคมผู้สูงอายุในประเทศไทยที่กำลังขยายตัวอย่างหลีกเลี่ยงมิได้ หากนักลงทุนท่านใดที่สนใจธุรกิจนี้ เรามีทีมแพทย์ และ business partner สาขาต่างๆ ที่พร้อมจะจัดตั้งและบริหารธุรกิจของคุณให้เป็นศูนย์ดูแลผู้สูงอายุชั้นนำในประเทศต่อไป
 


บริการในช่วงจัดตั้งธุรกิจแฟรนไชส์ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ

 • ลงพื้นที่ประเมินสถานที่การจัดตั้งของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ
 • การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ (Project Feasibility Study)
 • ทีมสถาปนิกออกแบบ nursing home สำหรับผู้สูงอายุ (Universal design) ทั้งการก่อสร้างใหม่ และการปรับปรุงอาคารเก่า
 • ออกแบบพื้นที่สีเขียว (Landscape design) สำหรับผู้สูงอายุ
 • ขออนุญาตขึ้นทะเบียนสถานดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง กับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
 • กระทรวงสาธารณสุข- •สิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้า
 • ขึ้นทะเบียนผู้ดำเนินการสถานดูแลผู้สูงอายุมีภาวะพึ่งพิง
 • จัดหา อบรมหัวหน้าศูนย์ และพนักงานในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ
 • วางระบบบริหารจัดการ การดูแลผู้สูงอายุ และผู้ป่วย
 • จัดหาอุปกรณ์การแพทย์
 • จัดเตรียมเอกสารทั้งหมดที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ
   

สิทธิประโยชน์ของพันธมิตรทางธุรกิจศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ

 • บริหารจัดการธุรกิจต่อเนื่อง
 • วางแผนการดูแลผู้สูงอายุ (Care plan)
 • ตรวจสอบคุณภาพของสาขา ด้านการดูแลทางการแพทย์ ด้านโภชนาการ ด้านความสะอาด ด้านความปลอดภัย มาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข
 • ทีมที่ปรึกษา แพทย์ พยาบาล นักกายภาพ นักโภชนาการ นักกิจกรรมบำบัด
 • ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
 • ที่ปรึกษาด้านการตลาด
 • อนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าภายใต้แบรนด์ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุครบวงจร - Nest Nursing Home
 • ทำการตลาดบนแบรนด์
 • ทำการตลาดเฉพาะแต่ละสาขา
 • ส่งต่อลูกค้าให้แฟรนไชส์ภายในพื้นที่ที่ดูแล
 • บริการทำบัญชี
 • จัดส่งวัสดุสิ้นเปลือง

 

background

นัดหมายเพื่อปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ