post image

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวม Nest Nursing Home

รูปแบบการให้บริการดูแลผู้สูงอายุ โดยศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ

บทความนี้เราจะพูดคุยถึงรูปแบบการดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวมโดยศูนย์ดูแลผู้สูงอายุมืออาชีพในทุกท่านได้อ่านกันค่ะ 

รูปแบบการดูแลผู้สูงอายุโดย Nest Nursing

จากการหาข้อมูลและการศึกษาในเรื่องของการดูแลผู้สูงอายุ เราพบว่าสำหรับผู้สูงอายุนอกจากจะมีร่างกายที่อ่อนแอลงตามอายุแล้ว สิ่งสำคัญที่ตามมากับอายุที่เพิ่มมากขึ้นนั่นก็คือ ‘โรคประจำตัว’ ดังนั้นนอกจากการดูแลขั้นพื้นฐานแล้ว ที่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุก็จะมีผู้ที่เชี่ยวชาญในเรื่องการออกแบบรูปแบบโปรแกรมการดูแลผู้สูงอายุ ดังตัวอย่างต่อไปนี้

1. โปรแกรมแกรมการฝึกเดินและฝึกการทรงตัว (Gait & Balance)

อย่างที่ทราบกันดีว่าสำหรับผู้สูงอายุข้อห้ามหลักก็คือ ‘ห้ามล้ม’ เพราะสามารถนำมาซึ่งการเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตได้ แต่เมื่อเรามีอายุที่เพิ่มมาขึ้นภาวะการเสื่อมของร่างกายก็จะเริ่มปรากฏขึ้นทีละเล็กทีละน้อย อาทิเช่น เรื่องระบบความแข็งแรงของร่างกาย, ระบบการมองเห็น และระบบการทรงตัว เป็นต้น โปรแกรมแกรมการฝึกเดินและฝึกการทรงตัวของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ Nest Nursing จะเน้นในเรื่องการกายภาพบำบัด นอกจากนี้ผู้สูงอายุที่ป่วยเป็นเส้นเลือดในสมองตีบหรือเส้นเลือดในสมองแตกหากเริ่มทำกายภาพในช่วงหกเดือนแรกจะส่งผลให้สามารถกลับมาเป็นปกติได้สูง

2. โปรแกรมกายภาพป้องกันข้อติดในผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยอัมพฤกษ์ และผู้ป่วยอัมพาต

สำหรับรูปแบบโปรแกรมกายภาพเพื่อป้องกันข้อติดในผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยอัมพฤกษ์ และผู้ป่วยอัมพาตเป็นรูปแบบโปรแกรมที่ถูกออกแบบให้สามารถช่วยผู้ป่วยติดเตียงโดยเฉพาะ เพราะเราทราบดีว่าผู้ป่วยติดเตียงนั้นมีภาวะเสี่ยงต่อการโรคแทรกซ้อนอื่นๆ ได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นโรคแผลกดทับหรือโรคข้อต่อติด เป็นต้น เพราะฉะนั้นศูนย์ดูแลผู้สูงอายุจะช่วยในเรื่องการออกแบบตารางการทำกายภาพบำบัดเพื่อที่จะได้ช่วยให้ผู้ป่วยติดเตียงสามารถทำกายภาพบำบัดในเเต่ละวันได้เต็มศักยภาพ 

3. โปรแกรมฝึกเคลื่อนย้ายตัวเองโดยการขึ้นลงรถเข็น (Transfer)

สำหรับรูปแบบโปรแกรมฝึกเคลื่อนย้ายตัวเองโดยการขึ้นลงรถเข็นจะเหมาะสำหรับผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยที่มีภาวะของอาการกล้ามเนื้อแขนขาอ่อนแรงหรือภาวะความผิดปกติของกระดูกสันหลังส่งผลให้ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างสะดวก การที่ฝึกโปรแกรมรูปแบบนี้จะสามารถช่วยให้ผู้ป่วยช่วยเหลือตัวเองโดยการขึ้นลงรถเข็นเองได้

4. โปรแกรมฝึกกลืนในผู้ป่วยที่มีปัญหากลืนยากหรือกลืนลำบาก

สำหรับรูปแบบโปรแกรมฝึกกลืนในผู้ป่วยที่มีปัญหากลืนยากหรือกลืนลำบากจะแตกต่างกับรูปแบบโปรแกรมอื่นๆเพราะจะต้องถูกให้การดูเเลจากนักกิจกรรมบำบัด เเนื่องจากศูนย์ดูแลผู้สูงอายุจำเป็นที่ต้องออกแบบรูปแบบของโปรแกรมให้เหมาะสมกับระดับของปัญหาของผู้ป่วยแต่ละบุคคล หากผูเที่มีภาวะกลืนยากหรือกลืนลำบากหากอยู่ในระดับที่หนักจะส่งผลต่อภาวะแทรกซ้อนอื่นๆ ได้ อาทิเช่น ภาวะการติดเชื้อจากการสำลักอาหารเข้าปอด หรือภาวะเสี่ยงต่อการขาดน้ำ เป็นต้น ก่อนออกแบบรูปแบบของโปรแกรมศูนย์ดูแลผู้สูงอายุจำเป็นต้องหาสาเหตุของโรคนี้ก่อนจากนั้นจึงจะสามารถออกแบบรูปแบบโปรแกรมให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคลได้

5. โปรแกรมฝึกกล้ามเนื้อมือสำหรับผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต

สำหรับรูปแบบโปรแกรมฝึกกล้ามเนื้อมือในผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาตเป็นรูปแบบโปรแกรมที่จะเหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะกล้ามเนื้อมืออ่อนขาอ่อนส่งผลให้ไม่สามารถหยิบจับสิ่งของได้อย่างสะดวก ในรูปแบบโปรแกรมนี้จะเน้นเรื่องการกายภาพบำบัดเพื่อช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อมือส่งผลให้สามารถหยิบจับสิ่งของได้อย่างแม่นยำมากขึ้น

6. โปรแกรมกระตุ้นความจำและความทรงจำของผู้ป่วยอัลไซเมอร์

สำหรับโปรแกรมกระตุ้นความจำและความทรงจำของผู้ป่วยอัลไซเมอร์จะเน้นในเรื่องการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อกระตุ้นสมองในเรื่องของการพูดคุยและการเข้าสังคม เพราะผู้ป่วยอัลไซเมอร์จะมีความบกพร่องในเรื่องของความจำ, การวางแผน, การตัดสินใจ และร่วมการบริหารจัดการต่างๆ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุจำเป็นต้องสรรหาผู้เชี่ยวชาญและเข้าใจถึงพฤติกรรมของผู้ป่วยอัลไซเมอร์เป็นอย่างมาก เพราะผู้สูงอายุควรได้รับการดูแลทางด้านจิตใจควบคู่กันไปด้วย ดังนั้นศูนย์ดูแลผู้สูงอายุจึงควรมีผู้ที่มีความรู้ความสามารถที่จะคอยช่วยบริหารจัดการช่วยจัดการโปรแกรมการดูแลได้อย่างถูกวิธี

ข้อแนะนำในการหลักการเลือกศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ

โดยทั่วไปแล้วสถานที่ในการดูแลผู้สูงอายุควรจะมีสภาพเเวดล้อมที่สามารถอำนวยความสะดวก และมีความเหมาะสมในการป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ตามหลักของการออกแบบสถานที่เพื่อผู้สูงอายุ รวมถึงการมีพื้นที่สีเขียวด้วย
ที่ Nest Nursing Home เราเลือกสรรสภาพแวดล้อมที่ดี รวมทั้งบุคลากรมืออาชีพที่ผ่านมาตรฐานสากลในเรื่องของการดูแลผู้สูงอายุโดยเฉพาะ บทความนี้เราจะขอพูดถึงข้อแนะนำหลักในการเลือกศูนย์ดูแลผู้สูงอายุเพื่อที่จะนำไปประกอบการตัดสินใจดูแลคนที่คุณรัก

 • เลือกศูนย์ดูแลผู้สูงอายุที่มีความน่าเชื่อ : ดูจากมาตรฐานสากลและประวัติของบุคลากรว่ามีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยหรือไม่ 
   
 • อุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวก : การดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยนอกจากจะต้องเน้นในเรื่องความใส่ใจแล้วผู้ดูแลจำเป็นต้องมีความรู้ ทักษะ และความสามารถเฉพาะด้าน อีกทั้งต้องสามารถควบคุมอารมณ์ได้เป็นอย่างดี
   
 • สภาพแวดล้อมของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ : สำหรับผู้สูงอายุการเปลี่ยนที่อยู่อาศัยนั้นเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนสามารถนำมาซึ่งภาวะเครียดได้ง่าย เพราะฉะนั้นสภาพแวดล้อมของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุจึงเป็นเรื่องที่ควรให้ความสำคัญ สภาพแวดล้อมที่ดีจะส่งผลต่ออารมณ์และความรู้สึกของผู้สูงอายุอย่างมาก
   
 • มีช่องทางการติดต่อหลายช่องทาง : ควรเลือกศูนย์ดูแลผู้สูงอายุมีช่องทางการติดต่อที่หลากหลาย อาทิเช่น ช่องทางการติดต่อเบอร์โทร, ช่องทางการติดต่อไลน์ หรือช่องทางการติดต่อเว็บไซต์ เป็นต้น 
   

การวิเคราะห์ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยพักฟื้น และผู้ป่วยติดเตียง

 • การประเมินผู้สูงอายุ ผู้ป่วยพักฟื้น และผู้ป่วยติดเตียงเบื้องต้น : ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุจะประเมินอาการเบื้องต้นเพื่อวางแผนรูปแบบโปรแกรมให้ผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยนั้น ๆ
   
 • ออกแบบแผนการดูแลเฉพาะส่วนบุคคล : เมื่อสอบถามและวิเคราะห์เบื้องต้นแล้วศูนย์ดูแลผู้สูงอายุจะเสนอรูปแบบโปรแกรมให้เหมาะสมกับบุคคลนั้นๆ อาทิเช่น โปรแกรมแกรมการฝึกเดินและฝึกการทรงตัว (Gait & Balance), โปรแกรมกายภาพป้องกันข้อติดในผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยอัมพฤกษ์ และผู้ป่วยอัมพาต, โปรแกรมฝึกเคลื่อนย้ายตัวเองโดยการขึ้นลงรถเข็น (Transfer) และโปรแกรมอื่นๆ เป็นต้น
   
 • คัดสรรทีมที่เหมาะสมกับรูปแบบโปรแกรมที่เลือก : ทีมของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ Nest Nursing จะประกอบไปด้วย แพทย์, พยาบาล, นักกายภาพบำบัด, นักกิจกรรมบำบัด และผู้ช่วยพยาบาล โดยทีมจะช่วยกันวางแผนรูปแบบโปรแกรมให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุและผู้ป่วยเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
   
 • คอยเฝ้าระวังตั้งแต่แรกเริ่ม : การที่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ Nest Nursing Home  มีทีมที่เป็นมืออาชีพจะช่วยให้สามารถเฝ้าระวังผู้สูงอายุและผู้ป่วยได้ตลอดเวลา อีกทั้งระหว่างการดูแลยังมีการประเมินผลเพื่อที่จะได้นำมาปรับปรุงให้เหมาะกับผู้สูงอายุและผู้ป่วยมากที่สุด
   
 • ส่งต่อโรงพยาบาลหากเกิดเหตุการณ์ร้ายแรง : เมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน หรือภาวะที่ต้องการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล


ที่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ Nest Nursing Home นอกจากเราจะเล็งเห็นถึงความสำคัญของการดูแลผู้สูงอายุแล้ว เรายังสร้างสภาพแวดล้อมที่ส่งผลดีต่อจิตใจให้กับผู้ที่เข้ามาอยู่อาศัยด้วยเพื่อที่ทุกคนจะได้สบายใจที่จะฝากคนที่คุณรักไว้กับเรา
 

สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติม หรือกรอกแบบฟอร์มเพื่อนัดหมายและรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญของเราได้ที่ www.nestnursing.com

หากคุณมีคำถามหรือต้องการความช่วยเหลือ
โปรดติดต่อทีมงานของเรา

Tel : 064-645-5045
Facebook : https://www.facebook.com/nestnursing
Line@ : https://line.me/ti/p/@nestnursing