บ้านพักคนชรา

บ้านพักคนชรา Nest Nursing Home สถานที่ให้บริการศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ /บ้านพักคนชราหรือผู้ที่อยู่ในวัยเกษียณ ที่เน้นการดูแลคุณภาพการใช้ชีวิตและสุขภาพอย่างเหมาะสม โดยก่อนเข้ามาในบ้านพักคนชรา เราจะมีแพทย์ทำการประเมินอาการแรกรับ ซึ่งจะนำข้อมูลต่าง ๆ ไปใช้ในการเตรียมความพร้อมในการวางแผนการดูแลผู้สูงอายุในบ้านพักคนชรา เช่น ข้อมูลโรคประจำตัว, ยาที่ต้องทาน, ความสามารถในการเคลื่อนไหว ทรงตัว และช่วยเหลือตนเอง, ความจำ ภาวะซึมเศร้า, โภชนาการ และอื่น ๆ อีกหลายด้าน โดยเมื่อแพทย์ประเมินแล้ว ก็จะมีการออกแบบโปรแกรมการดูแลและจัดกิจกรรมต่าง ๆ อย่างเหมาะสมกับผู้สูงอายุแต่ละราย (personalize care plan) ทั้งโปรแกรมที่ฝึกเพื่อแก้และบรรเทาปัญหาที่เกี่ยวข้องกับโรคต่าง ๆ กิจกรรมบำบัดสำหรับผู้สูงอายุ ทำให้ช่วยฝึกสมองและความจำ รวมถึงการใช้กล้ามเนื้อในการทำกิจกรรม ส่งผลให้ร่างกาย จิตใจเเข็งแรง และมีความสุขมากยิ่งขึ้น 


นอกจากนี้ยังมีการช่วยเหลือดูแลในกิจวัตรประจำวัน อย่างเช่น การอาบน้ำ การป้อนอาหาร การให้อาหารทางสายยาง ฯลฯ เรายังจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการสร้างสุขภาพฟื้นฟู สมรรถภาพทางร่างกาย เช่น การบำบัดทางกายภาพ การออกกำลังกาย รวมถึงกิจกรรมที่จะช่วยส่งเสริมและฟื้นฟูทางด้านจิตใจ เช่น เล่นเกม ร้องเพลง กิจกรรมทางศาสนา กิจกรรมตามเทศกาล ให้ผู้สูงอายุได้ทำบุญและทำกิจกรรมตามโอกาสต่างๆ