บรรยากาศภายนอกและสวน

ห้องน้ำ

ห้องพักเดี่ยวสวนตัว

ห้องรับประทานอาหาร

ห้องนั่งเล่นทำกิจกรรม

กายภาพบำบัด

หาคนดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน